Provozní řád

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní  vztahy mezi provozovatelem a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům.

 1. Návštěvník Plus fitness v Rokycanech je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Návštěvník je povinen respektovat pokyny obsluhy a trenérů cvičení.
 2. Nákupem kreditů dle platného ceníku nebo registrací do rezervačního systému s ním vyjadřuje plný souhlas. Návštěvník zároveň plně souhlasí s podmínkami rezervačního systému.
 3. Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazených kreditů podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku a cen jednotlivých sportovních aktivit. Zakazuje se vstup do prostoru centra bez zanesení do rezervačního systému.
 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou našeho centra nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese Plus fitness žádnou zodpovědnost.
 5. Návštěvníci se účastní sportovních aktivit z vlastního rozhodnutí a na vlastní odpovědnost.
 6. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat sportovní oděv a obuv. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Plus fitness.
 7. Veškeré svršky včetně bot je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné předat obsluze recepce. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.
 8. V případě zjištění jakéhokoli poškození přístroje nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze recepce.
 9. Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky Plus fitness, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.
 10. V případě jakéhokoli zranění nebo zdravotních komplikací vzniklých cvičením nebo v průběhu cvičení je každý povinen toto oznámit obsluze recepce.
 11. V případě krádeže ohlaste tuto skutečnost obsluze recepce. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit předložený tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 12. V centru platí přísný zákaz kouření, konzumace omamných látek apod.
 13. Ve výjimečných případech a po předchozím souhlasu personálu Plus fitness se smí děti pohybovat v prostorech cvičebních sálů, a to pouze v doprovodu rodičů či zákonných zástupců, kteří výslovně a nepřenositelně nesou PLNOU odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.
 14. Za děti do 3 let na lekcích vedených instruktorem zodpovídají rodiče či jiný zákonný zástupce. V případě, kdy zodpovědnost za osobu ve věku 3- 15 let přebírá v rámci vedené hodiny instruktor Plus fitness, dochází k přechodu zodpovědnosti vstupem osoby do a ze sálu k dané aktivitě určeném a jejím převzetím instruktorem. Do té doby a po zpětném předání osoby instruktorem po skončení hodiny zpět rodičům či zákonnému zástupci je za pohyb osoby mladší 15-ti let odpovědný doprovod.
 15. Za děti zdržující se v dětském koutku Fitness studia zodpovídají rodiče nebo zákonní zástupci. Zanechání detí v dětském koutku je činí na vlastní zodpovědnost. Využití dětského koutku je zpoplatněno dle platného ceníku Plus fitness.
 16. Do všech prostor Plus fitness je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení a obuvi, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.
 17. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 18. Zakazuje se pod pokutou až 10 000 Kč fotografování, filmování, natáčení a jiné pořizování záznamů prostor Plus fitness bez předchozího písemného souhlasu provozovatele a to všem platícím i neplatícím osobám bez výjimky.
 19. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. V případě ztráty, poškození či zneužití je povinen návštěvník uhradit částku 300 Kč jako náklady za výměnu zámku.
 20. Za samostatně cvičící osobu, mladší 18-ti let, vyjma placených pololetních kurzů, zodpovídají rodiče či jiný zákonný zástupce.
 21. Zapomenuté věci v prostorách Plus fitness v obsluhou odhadnuté hodnotě do 100 Kč je obsluha oprávněna tyto předměty odstranit jako odpad. Předměty s vyšší odhadní cenou budou umístěny v prostorách Plus fitness po dobu 30 dní od nálezu. Během této doby se mohou zájemci o vrácení přihlásit na recepci. O vydání rozhoduje obsluha fitness. Po 30 denní lhůtě je obsluha Plus fitness oprávněna zapomenuté věci bez nároku na náhradu odstranit (například poskytnutím oblečení charitativním organizacím).
 22. V případě pozdního příchodu na cvičební hodinu bude účtována nebo z předplaceného kreditu stržena plná nekrácená cena cvičení.
 23. Návštěvník Plus fitness dává souhlas s pořizováním foto a videodokumentace cvičení a své osoby a to pouze pro účely komunikace a publikace aktivit Plus fitness (reklama, internetové stránky, stránky facebook apod.). Návštěvník je oprávněn předat obsluze recepce nesouhlas s pořizováním takových záznamů. To neplatí pro záznamy bezpečnostních kamer.
 24. Návštěvník bere na vědomí, že z důvodu zajištění bezpečnosti prostor Plus fitness jsou prostoty vybaveny bezpečnostními kamerami se záznamem. Provozovatel Plus fitness neumožní přístup neoprávněných osob k těmto záznamům.
 25. Návštěvník souhlasí s evidencí svých osobních údajů pro účely evidence kreditů a plateb souvisejících s využíváním služeb Plus fitness. Provozovatel zajistí zamezení přístupu k těmto údajům třetím osobám.
 26. Trenér, lektor nebo obsluha Plus fitness je oprávněna vyloučit ze cvičení návštěvníka, který svým chováním přes upozornění narušuje průběh lekce. V tomto případě návštěvníkovi nevzniká nárok na náhradu zaplaceného vstupného.
 27. Do prostor Plus fitness je zakázáno vnášet zbraně a nebezpečné předměty (chemické látky, výbušniny, apod.).
 28. Provozovatel je oprávněn využít kontaktní údaje registrovaného návštěvníka k zasílání obchodního sdělení a nabídek spojených se službami Plus fitness.
 29. Tento provozní řád je platný od 1.6.2017

Smluvní a obchodní podmínky Plus fitness Rokycany

 1. Pořízený kredit je nevratný, tzn. nebude zpětně proplácen v hotovosti.
 2. Kredit lze přenechat k vyčerpání někomu jinému, avšak nelze kredit převádět na účet jiného klienta.
 3. Zbytkové kredity se nevyplácí v hotovosti, avšak lze za ně zakoupit lekci nebo zboží s doplatkem.
 4. Storno poplatky – lekci lze zrušit bez storno poplatku do 6-ti hodin před začátkem lekce. V opačném případě jsou stornopoplatky ve výši 100% ceny cvičení.
 5. Provozovatel Plus fitness si vyhrazuje právo zrušení cvičení v případě nízkého počtu zájemců, tj.v případě nižšího počtu než 3 klienti
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu kreditního systému
 7. Slevy není možné kombinovat (pokud nebude výslovně uvedeno jinak)
 8. Pozdní příchod na hodinu nemá vliv na cenu cvičení. Nedochází v tomto případě ke krácení platby ani prodloužení plánovaného konce cvičení.
 9. Tyto Smluvní a obchodní podmínky jsou platné od 17.8.2023

Michal Vácha, provozovatel Plus fitness Rokycany


Speciální poděkování za

Ikonku podložky vytvořenou dr.iconsart – Flaticon

Ikonku přátelský přístup vytvořenou Freepik – Flaticon

ikonku trenéra vytvořenou wanicon – Flaticon

ikonku činky vytvořenou Chanut